Privacybeleid

Colofon

Deze website is met zorg samengesteld op basis van aangeleverd (beeld-)materiaal door vrijwilligers van de WLG. Via deze weg wil de WLG iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage! Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brochure, aarzel niet om contact met de WLG op te nemen via bovenstaande informatie.

 

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welk doel uw gegevens opgeslagen liggen. Ook vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u er gebruik van kunt maken.

De privacyverklaring zal aangepast worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. WLG

Dit is de privacyverklaring van WLG (Werkgroep Leefbaarheid Gerwen) welke uitvoerend onderdeel is van de Stichting Leefbaarheid Gerwen. WLG organiseert activiteiten voor de inwoners van Gerwen om daarmee ‘ontmoeting’ te stimuleren met als achterliggende filosofie dat door ontmoeten cohesie ontstaat en daarmee medeverantwoordelijkheid voor welzijn.

De activiteiten zijn  zeer divers van aard: wekelijks inloop, wekelijkse wandeling, wekelijkse fietstocht, lezingen, creatieve middagen voor jong en oud, creatieve markt, mountainbike clinic, museumbezoek etc.

Bij deelname als gast aan activiteiten worden minimale gegevens verzameld, die het aanbieden van genoemde activiteiten vergemakkelijken. Het is goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door WLG, maak dat dan a.u.b. kenbaar.

WLG is de uitvoerende groep van SLG (Stichting Leefbaarheid Gerwen). De SLG is te bereiken via telefoon, e-mail en post, zie daarvoor onze contactpagina. De SLG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52908364.

2. Doel gegevens

Er worden voor enkele doelen persoonsgegevens verzameld door WLG. Deze worden hieronder toegelicht. WLG heeft zich op het standpunt gesteld dat deelname aan de activiteiten impliceert dat u toestemt in het gebruik van uw gegevens, zoals:

  1. E-mailadressen kunnen nodig zijn om contacten te leggen met u, om te melden dat activiteiten geen of gewijzigde doorgang vinden.
  2. Als sommige gezondheidsgegevens grote impact hebben bij deelname aan activiteiten is het raadzaam de organisatoren van de activiteit waaraan u deelneemt op de hoogte te stellen. Dat impliceert dat u kunt afspreken hoe deze gegevens bewaard worden.
  3. Foto- en videomateriaal kan gemaakt worden voor eigen gebruik van gasten en publiciteitsdoeleinden (activiteiten posters en artikelen in  lokale kranten). Mocht u onverhoeds toch ongewenst in beeld ‘verschijnen’ is het aan uzelf een verzoek tot verwijdering in te dienen. Aan dat verzoek zal meteen gehoor gegeven worden.
  4. Bij bezoek aan de website wordt onder meer uw IP-adres geregistreerd voor statistieken- en analysedoeleinden. Het zal niet doelbewust door WLG worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.
  5. Door in te schrijven op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bewaard.

3. Ontvangers van gegevens

Voor zover er sprake is van gegevens die bewaard worden, worden die door niemand ontvangen. Ze zijn toegankelijk voor de websitebeheerder. Een uitzondering daarop zijn de diensten van derden (zie cookies hieronder). Verder worden er persoonsgegevens bewaard voor het nieuwsbriefsysteem.

Cookies en uw gegevens op de website

Onze website gebruikt cookies. Deze bestaan uit zogenaamde ‘functionele cookies’ zonder welke de site niet kan werken. Bijvoorbeeld om een voorkeur te laten onthouden in een browser, of om aan te geven dat een bezoeker ingelogd is. En er zijn ‘tracking cookies’ voor statistieken- en analysedoeleinden. Er is een tracking code opgenomen van Google Analytics en een van WordPress.com.

Daarnaast is het mogelijk dat sommige berichten een ‘embed code’ gebruiken om content van derde partijen in het bericht te plaatsen. Denk hierbij aan het embedden van een YouTube-filmpje in een bericht. Daar kunnen ook cookies van derde partijen mee gepaard gaan.

Op onze website geplaatste berichten kunnen doorgezet worden naar Facebook en Twitter (herpublicatie).

Daarnaast kunnen reacties die via deze website geplaatst worden automatisch op spam gecontroleerd worden door de dienst Akismet (onderdeel van Automattic, de makers van WordPress). Meer informatie: https://automattic.com/privacy/ en https://automattic.com/cookies

Inlogpogingen op het beheergedeelte van deze website worden gefilterd en beveiligd door de Protect feature van Jetpack (onderdeel van Automattic). Meer informatie: https://jetpack.com/support/security-features/

4. Opslag van de gegevens

De gegevens die worden verzameld worden niet gedeeld of overgedragen door WLG (zie 5). Dat sluit niet uit dat bekenden onderling e-mailadresgegevens uitwisselen. Gegevens die u zelf invult op contactformulieren worden niet bewaard op de website, enkel als e-mail bij de ontvangende partij. Als het alleen een e-mailadres betreft kan een verzoek tot verwijdering worden ingediend.

5. Uw rechten t.a.v. opgeslagen data

U bent zelf de eigenaar van uw gegevens. Uw rechten zijn  daarom gewaarborgd:

  • Recht op inzage: uw persoonsgegevens worden opgestuurd of gedeeld als u daarom vraagt.
  • Recht op rectificatie: bij foutieve gegevens (fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt) worden deze aangepast als u daar om vraagt.
  • Recht op het indienen van een klacht: u kunt een klacht indienen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
  • Recht op overdracht: als u om welke reden dan ook wenst dat uw gegevens worden overgedragen dan zal aan die wens voldaan worden.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u mag aangeven dat u niet meer wil dat uw gegevens gebruikt worden.

6. Verplichte gegevens

Gezien bovenstaande uitgangspunt zijn voor deelname aan activiteiten geen gegevens verplicht.

U gaat met deelname automatisch akkoord met het maken van foto’s (sporadisch wellicht ook video) van die activiteiten.

Als er e-mailadressen bekend zijn dan worden die gebruikt om u uit te nodigen voor vervolgactiviteiten. Op uw verzoek wordt het adres verwijderd.

Essentiële gegevens over uw gezondheid zijn cruciaal. Mocht u betrokken raken bij een ongelukje, een plotselinge aanval krijgen of anderszins medische hulp behoeven. Daar horen ook dieetgegevens bij die bij deelname aan de maaltijd van “Ittemee” van belang zijn. Het is aan uzelf om daar melding van te doen bij de organisatoren.

7. Beveiliging

Zoals uit bovenstaande blijkt worden minimale gegevens bewaard, doorgaans bij organisatoren van activiteiten en alleen op uw verzoek, op de manier waarop u dat afspreekt.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 3 september 2018.

Disclaimer

WLG betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Evenwel sluit WLG iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

WLG tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze website getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. WLG heeft zich, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van deze website, gelieve deze zich in verbinding te stellen met WLG.

WLG heeft van deze website en al het materiaal wat hierop vermeld en/of aangeboden wordt het auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van WLG en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.